vriendenvanfrankendaellogo

uitzicht

Welkom op de website van de Vereniging Vrienden van Frankendael.
De Vereniging Vrienden van Frankendael is opgericht in 1990. Aanvankelijk lag de taak van het bestuur er vooral in om Frankendael als groen enclave te behouden, een periode die circa acht jaar heeft geduurd. In 1998 was gewaarborgd
dat Frankendael een ecologisch getint park zou worden. Vooral aan dit laatste genoemde element hechtten de leden veel waarde. Het succes van Frankendael heeft ook een keerzijde. Onder andere komt het ecologische aspect van het park, juist het element wat bij de leden gevoelig ligt, steeds verder onder druk te staan door de in feite te grote bezoekersaantallen voor dit kwetsbare park. Voelt u zich betrokken bij park Frankendael?

Lid worden?
Stuur uw naam en postadres naar: Vereniging Vrienden van Frankendael, t.a.v. J.L. Rijken, Middelhoffstraat 17-1,
1097 NJ Amsterdam en/of uw e-mailadres naar vriendenvanfrankendael@gmail.com, en maak de contributie over op IBAN nummer NL 96 INGB 0006 0935 78, t.n.v. Vereniging Vrienden van Frankendael, Amsterdam.

Contributie: € 8,50 of meer. Twee leden op één adres: € 14,00 of meer.

Vereniging
Statuten
Beleid 2017-2020
Bestuur
Bestuur en beloning
Verantwoording activiteiten 2018
Jaarverslag 2018 ledenadministratie en penningmeester

RSIN dan wel fiscaal nummer: 8148.17.683

Statuten vereniging
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het behouden en verbeteren van het natuurlijk en historisch karakter van het gebied Frankendael in Amsterdam-Watergraafsmeer in al zijn facetten;
b. het bewaren van het gebied begrensd door de Middenweg, Kamerlingh Onneslaan, Gooiseweg en Hugo de Vrieslaan als een samenhangend geheel van groen.
2. De vereniging heeft geen binding met enig bestaande politieke groepering.
3. De vereniging tracht het doel te bereiken door:
a. Het bevorderen van een passend en evenwichtig gebruik van het gebied;
b. Het wekken van belangstelling voor- en het geven van informatie over het gebied Frankendael;
c. Het deelnemen aan de besluitvorming over het gebied Frankendael, en het optreden als onderhandelingspartner casu quo intermediair tussen beheerders en gebruikers.
d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de (her)inrichting van het gebied.
e. Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties met een soortgelijke doelstelling, zoals onder andere de Stichting tot behoud en ontwikkeling Frankendael, met zetel in Amsterdam.
f. Alle andere middelen welk tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
BELEID 2017-2020
Vooraf

De Vereniging Vrienden van Frankendael is opgericht in 1990.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. het behouden en verbeteren van het natuurlijk en historisch karakter van het gebied Frankendael in Amsterdam-Watergraafsmeer in al zijn facetten;
b. het bewaren van het gebied begrensd door de Middenweg, Kamerlingh Onneslaan, Gooiseweg en Hugo de Vrieslaan als een samenhangend geheel van groen. De aanleiding voor de oprichting was om het cultuur-historisch park Frankendael als de groene enclave te behouden en te voorkomen dat het bebouwd zou worden. Een groep buurtbewoners startte een lobby voor een park ’door groen omzoomd’ van ecologische waarde. De buurtbewoners richtten de Vrienden Van Frankendael op en stelden samen met landschapsarchitect Santhagens en andere partners een plan op. Dit plan is door de gemeente uiteindelijk omarmd en in 1998 vastgelegd dat Frankendael een ecologisch getint park zou worden.

De Vrienden Van Frankendael stelde in 2017 tijdens de ledenvergadering de volgende prioriteiten vast, voor het beleid van de komende jaren:
1. Optreden als ogen en oren van het park
2. Gerichte en bescheiden inzet van vrijwilligers mogelijk maken
3. Op peil brengen en houden van publieksvoorzieningen
4. De vereniging op orde brengen en houden
5. Netwerk van park en vereniging blijven activeren In 2018 is hieraan toegevoegd:
6. Beheer zoveel mogelijk ecologisch, aandacht voor in de overgang van taken naar de centrale stad

Toelichting op 6:
We sluiten aan bij wat we met andere Amsterdamse parkenvrienden als koers hebben. De Vrienden Van Frankendael hebben in het verband van het Stedelijk Parkenoverleg met andere groen- en parkvrienden in 2015 het Groenmanifest hebben opgesteld, waar we gezamenlijk 10 punten voor het groen en de parken in en om Amsterdam hebben geformuleerd.
Zie voor het hele manifest: Parkenoverleg Amsterdam

Verantwoording en communicatie
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering over wat zij gedaan heeft het afgelopen jaar, inhoudelijk en financieel. Zij bespreekt ook nieuwe ontwikkelingen met de leden. De leden ontvangen minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief per e-mail of per post (voor wie geen e-mail heeft). Daarnaast stuurt het bestuur een kort bericht als er actualiteiten zijn, zoals rondleidingen of opschoonacties of een ontwikkeling in of rond het park wat snel aandacht vraagt. Het bestuur houdt de website en de facebookpagina van de vereniging actueel voor haar leden en andere belangstellenden. De vereniging gebruikt ook promotiemateriaal: een folder, een puzzelkaart en banners voor bij kramen of andere publieke gelegenheden waar zij naar buiten treedt.

Inkomsten vereniging
Voor een aantal van de activiteiten zijn middelen nodig. De vereniging werft daar grotendeels zelf voor bij leden (contributie), giften en vraagt een enkele keer aan andere partijen in haar netwerk om sponsoring of subsidie.
De vereniging beheert haar fondsen op een spaarrekening van nu nog de ING bank. In 2019 stapt de vereniging over naar de Triodos bank. Voor Triodos is gekozen vanwege de milieuvriendelijke doelstellingen van deze bank. Het beheerde vermogen staat volledig ten dienste van de vereniging Vrienden Van Frankendael, haar doelstellingen en activiteiten.

Bestuur VRIENDEN VAN FRANKENDAEL
Marion van der Bliek, voorzitter
Harry Arts, penningmeester en ledenadministratie
Jacqueline Rijken, algemeen bestuurslid
Victor Luttikholt, algemeen bestuurslid
Joris van Rossum, algemeen bestuurslid

Bestuur en beloning
De bestuurders ontvangen geen onkostenvergoeding anders dan reëel gemaakte onkosten voor het bestuurswerk, altijd in overleg met de voorzitter/penningmeester.

Verantwoording activiteiten 2018
14 mei 2019 heeft het bestuur aan de leden gerapporteerd over de activiteiten en resultaten in 2018. Hieronder een kort verslag, gevolgd door het jaar 2018 in beeld gebracht.
In 2018 hebben de Vrienden Van Frankendael een prioriteit aan de lijst, namelijk het versterken van het netwerk van park en vereniging. Dat heeft het bestuur opgepakt door zich in te zetten voor:
- het organiseren van een jaarlijkse netwerkborrel voor de actieve organisaties in het park (De Kas, Huize Frankendael, de schooltuinen, Klein Dantzig e.a.) en door het jaar heen contacten aanhalen.
- Ledenwerfacties met stand kramen; daarbij ook breder publiek informeren.
- Start van de werkgroep heemtuin, die sinds een jaar actief is, begeleid door de tuinman van het park.

Ook in dit jaar heft de vereniging haar reguliere activiteiten uitgevoerd, zoals:
- Meewerken aan landelijke schoonmaakacties (voor- en najaar)
- Rondleidingen in het park in samenwerking met IVN en andere partners
- Contact met de gemeente Amsterdam en stadsloket Oost over beheer, evenementen etc.

De Vrienden Van Frankendael hebben zich verder ingezet voor deze ontwikkelingen c.q. activiteiten:
- De renovatie van het eiland waar de hermitage op staat: lobby voor verbetering, overleg met gemeente, meedenken met plannen etc.
- Haalbaarheidsonderzoek eco-toilet in park: meedenken in dit onderzoek, contact met de initiatiefneemster en de gemeente en tenslotte advies geven aan de gemeente naar aanleiding van de resultaten.
- Plan verbouwing KPN-gebouw: in september 2018 werd bekend dat de nieuwe eigenaar verbouw plannen heeft met dit gebouw. De Vrienden volgen deze plannen vanuit het perspectief van het park.
- voorstel aan de gemeente om een burg in het park te noemen naar Elgar Vos; vervolgens de naamgeving te organiseren in overleg met de familie en de gemeente.
- Bezoek aan pop van de hermitage: de pop uit begin 19de eeuw is in het Amsterdam Museum opgeslagen. Het bestuur heeft de pop bezocht en wil in de toekomst de pop een keer in het park ontvangen.
- Deelname aan de landelijke actie “Nacht van de nacht”: eind oktober organiseerden de Vrienden Van Frankendael een nachtwandeling in het park, om aandacht te vragen voor lichthinder in Nederland.

Een uitvoeriger beschrijving van de activiteiten is te vinden in de nieuwsbrieven op deze website.

Jaarverslag 2018 ledenadministratie en penningmeester
Het jaar 2018 begonnen we met een ledenaantal van 304 leden. In de loop van het jaar werden 60 nieuwe leden ingeschreven en namen wij afscheid van 24 leden. Wij eindigden het jaar 2018 met 343 leden van de Vereniging Vrienden van Frankendael. Bij de leden die ons verlieten waren er 20 die vanwege het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage uit het ledenbestand zijn verwijderd. In de laatste maanden van het jaar is weer een actie opgezet om onze leden die de jaarlijkse bijdrage niet hadden betaald, eraan te herinneren dit alsnog te doen.
Bij de aanwas van de nieuwe leden zijn zowel de deelname aan de Pure Markt als de aanwezigheid op het Bredewegfestival op Koningsdag, de grote publiekstrekkers geweest. Tijdens de Pure Markt mochten we ruim 25 nieuwe leden begroeten en tijdens Koningsdag nog eens 14. Ook op de Open Dag van de schooltuinen verwelkomden wij 7 nieuwe leden, en er buurtbewoners blijven zich ook spontaan aanmelden.
Onderstaand overzicht laat zien dat de vereniging wederom zuinig is geweest met de financiën en de uitgaven onder de begroting bleven.
Alleen de post onvoorzien is veel hoger uitgevallen dan begroot. Dit kwam onder andere doordat het bestuur bij de naamgeving van de Elgar Vos brug, het jubileum van de Pure Markt en het afscheid van Gert Jan Hageman van de Kas, een cadeau heeft aangeboden.
De reserve is ook dit jaar gegroeid van € 6.250, = naar € 7.500, =, mede door enkele gulle giften van leden. De overige kosten blijven binnen de begroting. Een deel van de reserve willen we in 2019/2020 inzetten voor het jubileumjaar 2020, vanwege het dertig jarig bestaan van de vereniging. Deze reservering is door de leden goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van mei 2019.
(De ontvangsten over 2018 betroffen voor € 200,= aan giften en € 2.145.50 aan contributies.)

2018 spaarekening

2018 spaarekening

2018 ontvangsten